TTBH NAM TRUNG BỘ - MIỀN TRUNG

Bao gồm các điểm trung tâm bảo hành của KYNKO tại các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam,Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận.